มอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 2 ในโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

… วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 2 ในโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้แก่ครอบครัวนางปราณี ภูหญ้าแพทย์ ณ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในบ้านประกอบด้วยผู้สูงอายุ 1 ราย เด็ก จำนวน 4 คน

… การดำเนินงานช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น วัด โดยพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการฯ, พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูจันทธรรมานุวัตร ดร., พระครูวิจัยธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล เลขานุการโครงการฯ) ส่วนราชการต่าง ๆ สภากาชาด สภาเด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือด้วยการสร้างบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต

… ทั้งนี้นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ แก่ครอบครัวนางปราณี ภูหญ้าแพทย์ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

… วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของท่าน รมว.พม. การขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัด และการสร้างทักษะการทำงานของบุคลากรสู่ Digital เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ต่อต้านการค้ามนุษย์ และค้าประเวณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

… วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว “ภายใต้แนวคิด ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” และต่อต้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ถึงเจตนาที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์และประเวณี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะและกวาดถนนบริเวณโดยรอบ

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในครั้งนี้ด้วย

.

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ด้วยทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่มุ่งต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถ และมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคี และเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

.

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564

>>> เมื่อเวลา 08.00 น นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนดงคำพัฒนา บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี เนื่องในวันปิยมหาราช

… เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธี ถวายความเคารพ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

… จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทางบริเวณวงเวียนโปงลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

… เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา นี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

… เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวกาฬสินธุ์

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

… เวลา 06.30 น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

… ทั้งนี้ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial