จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี เนื่องในวันปิยมหาราช

… เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธี ถวายความเคารพ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

… จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทางบริเวณวงเวียนโปงลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

… เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา นี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

… เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวกาฬสินธุ์

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

… เวลา 06.30 น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

… ทั้งนี้ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งต้นไม้

วานนี้ เวลา 09.00 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณใกล้เคียง ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

>>> เมื่อเวลา 18.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

>>> นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง

>>> เมื่อเวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

>>> ทั้งนี้ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

>>> เมื่อเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

>>> ทั้งนี้ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

>>> เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พระเทพสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการเจ้าคณะภาค 8 ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


>>> ทั้งนี้ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial