การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนติดตามและประเมินผลตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนฮักแพงกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ณโรงแรมริมปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

… วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสิรินุช อันตรเสนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนติดตามและประเมินผลตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนฮักแพงกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ณโรงแรมริมปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ และคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด


Share: