ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

1. นายบุญเลิศ ทินเลย

ต.ค. 2545 – ต.ค. 2546

2. นายมนัส ศิริพันธ์

ต.ค. 2546 – ต.ค. 2547

3. นายสุชาติ มีเสม

ต.ค. 2547 – ต.ค. 2548

4. นายดุสิต เรือนแก้ว

ต.ค. 2548 – ต.ค. 2549

5. นายปิยพันธ์ ถาดี

ต.ค. 2549 – ต.ค. 2550

6. นายมนัส ศิริพันธ์

เม.ย. 2550 – ก.พ. 2551

7. นายพนธกร ศรียานเย็น

ก.พ. 2551 – ต.ค. 2551

8. นางอัจฉรา พุ่มมณีกร

ต.ค. 2551 – ต.ค. 2552

9. นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล

ต.ค. 2552 – ต.ค. 2553

10. นายสาย เตรียมไธสง

พ.ค. 2553 – พ.ย. 2555

11. นายสุชาติ ต่ายทรัพย์

พ.ย. 2555 – ธ.ค. 2556

12. นายประณต จันทร์สรี

ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2557

13. นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล

ก.พ. 2558 – พ.ย. 2559

14. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ

มี.ค. 2560 – ต.ค. 2561

15. นางอุบลทิพย์ เพชรชู

ธ.ค. 2561 – ส.ค. 2563

16. นางสิรินุช อันตรเสน

ก.ย. 2563 – ต.ค. 2565

17. นางศิริกร ณ ระนอง

ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566

18. นายสงวน สุธรรม

ต.ค. 2566 – ม.ค. 2567

19. นางศิริกร ณ ระนอง

ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial