มอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 2 ในโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

… วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 2 ในโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้แก่ครอบครัวนางปราณี ภูหญ้าแพทย์ ณ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในบ้านประกอบด้วยผู้สูงอายุ 1 ราย เด็ก จำนวน 4 คน

… การดำเนินงานช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น วัด โดยพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการฯ, พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูจันทธรรมานุวัตร ดร., พระครูวิจัยธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล เลขานุการโครงการฯ) ส่วนราชการต่าง ๆ สภากาชาด สภาเด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือด้วยการสร้างบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต

… ทั้งนี้นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ แก่ครอบครัวนางปราณี ภูหญ้าแพทย์ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: