รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ต่อต้านการค้ามนุษย์ และค้าประเวณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

… วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว “ภายใต้แนวคิด ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” และต่อต้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ถึงเจตนาที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์และประเวณี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: