ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางกมลพรรณ สถิตย์นาค ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุธิตา บึงบัว นักพัฒนาสังคม งานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน จำนวน 6 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอ เทศบาลตำบลนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เทศบาลตำบลสมเด็จและเทศบาลตำบลไผ่ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือในงานการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) เพื่อหนุนเสริมการสอบทานกลไกคณะทำงาน ศพค. เชื่อมโยงศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางตามนโยบายของผู้บริหารต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: