ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

…….วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรายนายเนโร โพนสาลี บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๑ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ได้ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ เนื่องจากคนพิการอาศัยอยู่กับนางรัตน์ โพนสาลี อายุ ๖๖ ปี (มารดา) และบุตรสาว อายุ ๑๒ ปี ครอบครัวประกอบด้วยผู้สูงอายุและเด็ก ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสระพังทอง ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้
๑.เทศบาลตำบลสระพังทอง ดูแลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.เทศบาลตำบลสระพังทอง สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกรณีป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.เทศบาลตำบลสระพังทอง ร่วมกับอำเภอเขาวง สนับสนุนการปรับปรุงสภาพบ้านที่อยู่อาศัย
๔.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน ๔ ครั้งๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๕. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนพิการรายดังกล่าว


Share: