ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ณ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

…….วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณีรายนายสุทธิศักดิ์ ชื่นช้อย คนพิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 จากเดิมที่ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่ต่างจังหวัดปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพดังกล่าว และกลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๘ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามขา ให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น ดังนี้
๑.องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา ดูแลการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
๒.องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา สนับสนุนการปรับปรุงสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
๓.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๔.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๕.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค


Share: