โครงการปลูกผักปลอดสารพิษสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ ภายใต้วิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของสมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเลิงไก่โอก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: