แอปพลิเคชัน คุ้มครองเด็ก

หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคมหรือพบเห็นปัญหาเด็กและเยาวชน ถูกกระทำความรุนแรงต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่ ” แอปพลิเคชัน คุ้มครองเด็ก” หรือโทร สายด่วน พม. 1300 หรือ ติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด


Share:รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ต่อต้านการค้ามนุษย์ และค้าประเวณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

… วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว “ภายใต้แนวคิด ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” และต่อต้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ถึงเจตนาที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์และประเวณี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะและกวาดถนนบริเวณโดยรอบ

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในครั้งนี้ด้วย

.

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564

>>> เมื่อเวลา 08.00 น นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนดงคำพัฒนา บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial