การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน


การดำเนินงาน

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน


การปฏิบัติงาน

การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial