กระทรวง พม. ออกมาตรการเยียวยา จากผลกระทบ COVID-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


>>> ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม


Share: