ขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีฉุกเฉิน (วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท) สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: