โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านครอบครัวตามวิถีใหม่ New Nomal ประจำปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านครอบครัวตามวิถีใหม่ New Nomal ฯ ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 3 การจัดเวทีสมัชชาสตรีจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี กลุ่ม​ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มสตรี องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนผู้สูงอายุ ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคีเคือข่ายอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ รวมจำนวน​ 50​ คน ณ ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: