คู่มือประชาชน

1)  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2)  การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

3)  การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

4)  การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ

5)  การออกใบอนุญาตจัดตั้งศุนย์บริการคนพิการ

6)  การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

7)  การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

8)  การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

9)  การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ

10)  การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน

11)  การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

12)  การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

13)  การให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบูญธรรม

14)  การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

15)  การรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ

16)  การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

        16.1)  หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

17)  การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

        17.1)  หลักเกณฑ์การยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial