จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี เนื่องในวันปิยมหาราช

… เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธี ถวายความเคารพ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

… จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทางบริเวณวงเวียนโปงลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: