ประกาศการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

>>> ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

>>> ขั้นตอนดำเนินงาน

>>> หนังสือ พม 0201(ทปษ.กม)/013

>>> แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


Share: