ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

… เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยให้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2561 กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชุมชน การบริหารองค์กร การเงิน หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน

… อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ประกอบข้อ 9 และข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2561 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการสรรหา จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ออกประกาศกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนไว้ ดังต่อไปนี้

>>> Download เอกสาร


Share: