ประกาศ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวง พม. ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: