ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเสนอชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อพิจารณาคัดเลือกและยกย่องเป็นผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 (02 กุมภาพันธ์ 2565)

>>> หนังสือขอความร่วมมือฯ

>>> หลักเกณฑ์การสรรหาและแบบเสนอประวัติและผลงาน


Share: