ประชุมการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ One Home พม.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์?ี่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ ทีม One Home พม.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการสำรวจข้อมูลสำรวจทคัดกรองข้อมูล จำนวน 58,041 ครัวเรือน และการปลูกป่า จำนวน 2,000 ต้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


Share: