ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09:30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามมติที่ประชุมดังนี้

  1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 158 ราย 125 ครอบครัว เป็นเงิน 179,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 73 ราย 73 ครอบครัว เป็นเงิน 219,000 บาท
  3. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 15 ราย 15 ครอบครัว เป็นเงิน 30,000 บาท
  4. เงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ จำนวน 1 ราย 1 ครอบครัว เป็นเงิน 5,000 บาท
  5. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 17 ราย 17 ครอบครัว เป็นเงิน 34,000 บาท
  6. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 20 ราย 20 ครอบครัว เป็นเงิน 40,000 บาท
  7. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย 5 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท
    รวมการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 289 ราย 256 ครอบครัว เป็นเงิน 522,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: