ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มติที่ประชุมอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 279 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 367,000 บาท ดังนี้ 1) เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 213 ราย 135 ครอบครัว เป็นเงิน 209,000 บาท 2) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 35 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และจำนวน 5 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 3) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท 4) เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 5 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: