ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง มติที่ประชุมเรื่องที่ 1 อนุมัติจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 23,100 ลิตร ให้กับอำเภอ 17 แห่ง ไม่รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากยังมีเพียงพอ มติที่ประชุมเรื่องที่ 2 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำภอสามชัย เป็นเงิน 19,440 บาท มติที่ประชุมเรื่องที่ 3 ตามที่เคยอนุมัติวงเงินในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามชุมชนในระดับตำบล (ครั้งที่ ๒ ขอขยายวงเงินฯ) รวมเป็นเงิน 46,457,060 บาท เห็นควรตัดรายการที่ 10 Alcoho; gel 500ml. เป็นเงิน 1,016,400 บาท รายการ เตียงนอนฯ เป็นเงิน 2,050,000 บาท ที่นอนฯ เป็นเงิน 1,150,000 บาท และปรับลดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จาก 10,145,520 บาท เหลือ 5,072,760 บาท รวมเป็นเงิน 9,289,260 บาท โดยให้นำเงินดังกล่าวมาจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมติที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องที่ 1

Share: