ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 8/2564

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง มติที่ประชุมเรื่องที่ 1 อนุมัติให้ใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำของทางราชการ เพื่อดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทางการเกษตรด้านพนังลำชี ตำบลลำชี ตำบลฆ้องชัยพัฒนา และตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย ณ สถานีสูบน้ำกุดขี้นาค ช่วยเหลือเกษตรกร 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน 1,717 ครัวเรือน นาข้าว 15,800 ไร่ (ครั้งที่ 2) เป็นเงิน 301,350 บาท มติที่ประชุมเรื่องที่ 2 3 และ 4 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอฆ้องชัย (ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย (ด้านประมง) อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ (ด้านพืช) ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน

Share: