ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร) เพื่อหารือข้อราชการ และการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมโปงลางชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนางอรทัย แพงโสภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชารการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ นายชัยพล ไชยคำมิ่ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม ผู้แทนจาก (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชระ ศรีช่วง และผู้แทนจากสำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One-Home จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุม และรับมอบข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. และแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: