ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมโครงการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งพื้นที่ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกลไลขับเคลื่อนทุนทางสังคมให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: