ประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณี ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


Share: