ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: