พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น พม. โปร่งใส (ANTI-CORRUPTION) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล


Share: