พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) ให้กับราษฏรที่เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง


Share: