พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

… เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวกาฬสินธุ์

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: