มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

… วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของท่าน รมว.พม. การขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัด และการสร้างทักษะการทำงานของบุคลากรสู่ Digital เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: