มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

… วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 และโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สถานศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สร้างขวัญกำลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและประเทศชาติ โดยมีนางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่9/2564 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


Share: