มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมจำนวน 14 ราย เป็นเงิน 353,119 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: