มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ 15 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 353,500 บาท ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาสินธุ์


Share: