มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล

…….วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 508,000 บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


Share: