มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้มั่นคงปลอดภัย

วันที่ 19 พฤษภาคม2565​ นางสิรินุช​ อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้มั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่​ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ เทศบาลตำบลหลุบ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมเป็นเงิน 85,000 บาท​ (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ​ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: