มอบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศพอส. ประจำปี 2564

….. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้ นางกมลพรรณ สถิตย์นาค ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศพอส. ประจำปี 2564 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินจำนวน 477,100 บาท และขึ้นทะเบียนเป็น ศพอส.ลำดับที่ 25 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


Share: