รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสนับสนุนคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2563


Share: