ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลเด็กและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อกำหนดแผน พัฒนาและให้การช่วยเหลือ

วันที่ 23 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย นางจริยา แดงวันสี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวราศรี จรัสแผ้ว ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลเด็กและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อกำหนดแผน พัฒนาและให้การช่วยเหลือ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน ฮักแพงกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเด็กในระดับพื้นที่ คัดกรองเด็กตามแบบคัดกรอง (CMST) เพื่อค้นหาเด็กที่ควรได้รับการช่วยเหลือ สอดส่องปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเด็ก และหารือการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงกำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือรายกรณี

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: