ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

… วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางอุบลทิพย์ เพชรชู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านการพัฒนาการเรียนรู้และกลไกบูรณาการภาคีทุกภาคส่วน เพื่อการวิเคราะห์และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือ TP-MAP ที่จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัดและกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: