ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร กองทุนผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ได้แก่ พื้นที่ตำบลนาดี ตำบลอุ่มเม่า ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จำนวน 6 ราย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: