ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: