ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ใจศิรินักพัฒนาสังคม และนางสาวกนกกานต์ ภักดีสุวรรณ ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 24 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน และลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านลูกหนี้ที่ยังคงค้างชำระการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพฯ จำนวน 14 ราย ในเขตพื้นที่ อ.นามน และอำเภอดอนจาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: