ลงพื้นที่ มอบบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าคันโท

      วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในการมอบบ้านคนพิการและผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 ราย โดยได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย อาทิเช่น ห้องนอน ห้องน้ำ หลังคาบ้าน พื้นบ้าน ผนังบ้าน ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ มีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่สะดวกเหมาะสมกับสภาพความพิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


Share: