ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชขีพ

       วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสุธิตา​ บึงบัว​ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม​ และนายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ​ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 4 ราย

Share: