อบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อพม. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการคนพิการ การคัดกรอง การพัฒนาทักษะ และการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านคนพิการในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: