เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทริค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน มติที่ประชุมรับทราบบทบาทการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551 ซึ่งภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเฝ้าระวังทางสังคม การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน “นาคาพิทักษ์”

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: